Үйлдвэрийн аялал

Оффисын өрөө

1
3
2

Зөвлөгөөн

5
4
6

Тоног төхөөрөмж

6
3
1
4
2
5